Opiskelijat leikkauksia vastaan!

 In English below.

Opiskelijat leikkauksia vastaan!

Vaatimukset:

Opiskelijoiden kyykytys on jatkunut jo yli vuosikymmenen. Toimeentulo-ongelmat, kasvavat suorituspaineet ja tulevaisuuden epävarma työelämä tekee opiskelusta mahdotonta. Tästä aiheutuvat uupumus- ja mielenterveysoireet koskettavat jo suurinta osaa meistä.


Opiskelijat ovat jo valmiiksi köyhyysrajan alapuolella. Ruoan hinnan nousu ja korkojen kasvu syventävät opiskelijoiden ahdinkoa entisestään. 


Tälle ongelmalle ei Orpon hallitus ole tekemässä yhtään mitään – sen sijaan opiskelijoiden asemaa ollaan heikentämässä entisestään massiivisilla asumistukileikkauksilla.


Kun asumisen tuista leikataan, eikä kohtuuhintaisia asuntoja ole saatavilla, missä meidän on tarkoitus asua?


Terapiatakuusta puhuminen ei riitä, kun opiskelijoiden arki on jatkuvaa selviytymistaistelua. Opinnot pitäisi suorittaa entistä nopeammin, vaikka rahaa ruokaan ja asuntoon ei ole.


Samalla, kun opiskelijoita ajetaan ahtaalle ja vapaa sivistys on uhattuna, mitä tekee yliopisto? Yliopisto vaatii hallitukselta tieteen kaupallistamiseen panostamista ja lisää ajatushautomopöhinää!


Vaadimme, että Helsingin yliopiston tulee tunnustaa opiskelijoihin kohdistuvien leikkausten eriarvoistava ja ahdinkoa lisäävä vaikutus. Yliopiston ylevät tavoitteet sivistyksen ja demokratian edistämisestä eivät täyty, kun opiskelijat kituuttavat vuodesta toiseen leikkausten riepoteltavana; uskoa tulevaisuuteen ja opintojen merkitykseen on vaikeaa ylläpitää, kun oman toimeentulon edellytykset ovat jatkuvasti uhattuna. 


Tämän lisäksi on pöyristyttävää, että Orpon hallitus aikoo entisestään heikentää kansainvälisten opiskelijoiden asemaa, vaikka suurin osa heistä ei ole tälläkään hetkellä oikeutettuja asumistukeen. Lukukausimaksut, oleskelulupien ehdollisuus, paine valmistua ajoissa ja taloudellisen tuen puute luovat epävarmuutta kansainvälisille opiskelijoille.


Nyt Orpon hallitus aikoo korottaa kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksuja entisestään. Lisäksi maahanmuuttopolitiikkaa ollaan kiristämässä kolmen kuukauden aikarajalla työttömille uuden työn löytämiseen. Myös pysyvää oleskelulupaa ja kansalaisuuden saantia ollaan rajoittamassa entisestään. Minkä viestin tämä jättää kansainvälisille opiskelijoillemme?


Nämä toimet, jotka asettavat kansainväliset opiskelijat yhä epävarmempaan asemaan, on pysäytettävä! Yliopiston on vastustettava tätä rasistista maahanmuuttopolitiikkaa ja estettävä kansainvälisten ja suomalaisten opiskelijoiden välisen kuilun syveneminen. 


Me vaadimme enemmän! Yliopisto ei ole mitään ilman opiskelijoita. Emme hyväksy asemamme heikentämistä enää yhtään enempää – päinvastoin vaadimme radikaaleja parannuksia!


Moninaisesta akateemisesta yhteisöstä hyötyvät opiskelijat, yliopistot ja yhteiskunta laajemmin. Haluamme maailman, jossa on monia maailmoja!


Jos hallitus vie meiltä asunnot, otetaan haltuun yliopiston tilat opiskelijoita varten! Noustaan vastarintaan ja otetaan ohjat omiin käsiin. Puolustetaan oikeuttamme elää ja opiskella kansalaisuudesta ja varallisuudesta riippumatta!

Me vaadimme:

1. Asumisen tuista ei saa leikata. Päinvastoin, kaikkien - myös kansainvälisten - opiskelijoiden toimeentulon edellytyksiä tulee parantaa. Kohtuuhintaisten asuntoja pitää rakentaa enemmän!


2. Ei lukukausimaksuja kenellekään! Ei nyt eikä tulevaisuudessa.


3. Opiskelijoiden mielenterveyspalvelut on turvattava.


4. Yliopistojen tulee asettua vaatimustemme taakse ja osoittaa solidaarisuutta. Vaadimme, että yliopisto ottaa kantaa ja puolustaa:


- Opiskelijoiden mahdollisuutta keskittyä opiskeluun ilman huolta toimeentulosta ja riippumatta kansalaisuudesta


- Rasistiseen maahanmuuttopolitiikkaan, joka kurjistaa kansainvälisten opiskelijoiden asemaa entisestään!


--------------------------

Students against cuts!

Demands:

Students' positions have been weakened consistantly for more than a decade. Income problems, increasing pressure and an uncertain future job market make studying nearly impossible. This results in rising levels of exhaustion and mental health problems.


Students are already below the poverty line. Rising food prices and interest rates will further worsen the situation of students.


The Orpo government is doing nothing to address these problems – Instead, the situation of students is being further weakened by massive cuts in housing benefits.


With housing benefits being cut and no affordable housing, where are we supposed to live?


‘Talk of access to therapy is not enough when students' everyday lives are a constant struggle. Students are demanded to complete their studies more quickly, even if they have no money for food or housing.


At a time when students' position is weakened and free education is under threat, what is the university doing? They are demanding the commercialisation of science and more think-tanks!


We demand that the University of Helsinki acknowledges the unequal and worrying impact of the cuts on students. The university's goals of promoting science and democracy are not being fulfilled, when cuts are made year after year from student’s benefits. It is difficult to maintain faith in the future when your livelihood is under constant threat.


It’s outrageous that the Orpo government intends to weaken the position of international students even more, even though most of them are not currently eligible for housing benefits. Tuition fees, conditional residence permits, pressure to graduate on time and lack of financial support create uncertainty for international students


Now the Orpo government plans to further increase tuition fees for international students. In addition, immigration policy is to be tightened with a three-month time limit for unemployed immigrants to find employment. Permanent residence and citizenship are also to be further restricted. What message does this convey for our international students?


These measures, which put international students in an increasingly precarious position, must be stopped! The university must oppose this racist immigration policy and prevent the gap between international and Finnish students from widening.


We demand more! The university is nothing without students. We will not accept any further weakening of our position — on the contrary, we demand radical improvements!


A diverse academic community benefits students, universities and society at large. We want a world with many worlds!


If the government takes away our housing, let's take over the university for the students! Let's stand up and take control. Let's defend our right to live and study regardless of nationality and wealth!

We demand:

1. No cuts of housing subsidies. On the contrary, the living conditions of all students – including international students — must be improved. More affordable housing must be constructed!


2. No tuition fees for anyone! Not now and not ever.


3. Mental health services for students must be guaranteed.


4. Universities must stand behind our  demands and shows solidarity!


- We demand that the university takes a stand against racist immigration policies that further discriminate against international students and defends the possibility for students to concentrate on their studies without worrying about their livelihood, regardless of their nationality.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Valtauksen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta

Viesti opettajalle ulosmarssista / Message to teachers about the walk out